บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จัดทำประกาศนโยบายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

        บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด โดย บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด มีการให้บริการ e-Service ซึ่งมีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • 3.1 เพื่อติดต่อเรื่องร้องเรียนบริการ ร้องเรียนการทุจริต การแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน แนะนำ ติชม หรือสอบถามข้อมูลผ่านโปรแกรม Live Chat และการติดตามการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด
 • 3.2 เพื่ออนุญาตการดาวน์โหลด (Download) เอกสารการ ผ่านเว็บไซต์ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด

        ทั้งนี้ หากภายหลัง บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอม

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ เว้นแต่

 • 4.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • 4.2 ตามคำสั่งศาล

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ได้แก่

 • 5.1 การป้องกันการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • 5.2 การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • 5.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • 5.4 การป้องกันการแปลง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • 5.5 การป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
 • 5.6 การบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)
 • 5.7 การกำหนดสิทธิและข้อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

        บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์ https://pita.co.th

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

       บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

        บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บจ. พีต้า อินเตอร์เทรด อย่างเคร่งครัด