การบริการ

Pita มีนโยบาย ยึดถือการบริการเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานการทำงานที่ยอดเยี่ยม

1 ONSITE SERVICE บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงนอกสถานที่

2 REMOTE SERVICE บริการ แก้ไข โปรแกรมต่างๆ หน้างาน

3 HELP DESK บริการตอบคำถาม ข้อซักถาม เกียวกับสินค้าและบริการ

4 การรับประกันสินค้าและรับประกันการติดตั้ง

ทีมบริการ
Service Team

ให้บริการด้านการประสานงาน การดูแลงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมขาย
SALE TEAM

เป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหา แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับลูกค้า

ทีมการตลาด
Marketing Team

เข้าถึงลูกค้า นำเข้ามูลมาพัฒนาเพื่อสร้างความสะดวก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

พันธมิตร
Our Supplier

เรามีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรที่ดี คอยส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ