เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 2339c

• จำนวนแผ่นในการตัด 10-13 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
• ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 400 มม.
• ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross cut)
• ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 2×15 มม.