เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 2339S

  • ชนิดการทำลายเอกสาร : เป็นเส้นตรง (Straight-cut)
  • จำนวนแผ่นในการตัด : 25-28 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว : 6 มม.
  • ขนาดถังบรรจุ : 165 ลิตร
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ : 40 ซม.