เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 5141S

• จำนวนแผ่นในการตัด 50-55 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
• ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 405 มม.
• ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นเส้นตรง (Straight-cut)
• ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 6 มม.
• สามารถย่อยลวดเย็บกระดาษ,คลิปเสียบกระดาษ,บัตรเครดิต, แผ่น CD, DVD และ Floppy Disk ได้