เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 – 32 แผ่น ( 70 แกรม) 26 – 28 แผ่น ( 80 แกรม )
  • Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 310 มม.