เครื่องเข้าเล่ม quasar e500

  • รูปทรงเรียบง่าย สวยงาม และสะดวกในการเจาะด้วยระบบสวิตซ์ไฟฟ้า
  •  เจาะเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าครั้งละ 18 แผ่น
  • เจาะแบบ 21 รูเจาะ เข้าเล่มขนาดความยาว A4
  • เป็นเครื่องเจาะเอกสารแบบไฟฟ้า และเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยก
  • สามารถเข้าเล่มโดยใช้สันห่วงพลาสติกกระดูกงูขนาดต่างๆได้
  • เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 500 แผ่น